تعویض یراق الات از کار افتاده و خراب

پروفیل استفاده شده : پروفیل ویستابست